ماهرانه زندگی کن…قدرتمند و پرانرژی…خودت را برای تغییر و تبدیل به هرآنچه بهترین توست، آماده کن!

info@dr-haghi.ir

پست الکترونیک

7000 334 0902

شماره تماس

3
 زندگی در تراز جهانی

زندگی در تراز جهانی

امروزه مساله مهارت آموزی در آموزش و پرورش، در عین ضرورت، یک فن ظریف و تخصصی با ابهام و پیجیدگی های بسیار است. در سطح جهانی کوششهای وسیعی برای شناخت مسائل و ارتقاء مهارتها خصوصاً در کودکان و نوجوانان بعمل می آیند و راه یابی به محتوا و روش سودبخش تر و موثرتر آموزشی و تربیتی را جستجو می کنند. به منظور پرورش جامعه‌ای پیشرفته و سرآمد، کشور فنلاند در آموزش‌ کودکان و نوجوانان، حداقل مهارتهای زیر را در برنامه آموزشی دانش آموزان نظر گرفته است که در نوع خود بی نظیر می باشد.

١- مهارت درست لباس پوشیدن
٢- مهارت درست راه رفتن
٣- مهارت خوب حرف زدن
۴- مهارت حرف خوب زدن
۵- مهارت منظم بودن
۶- مهارت شعر خواندن
٧- مهارت نقاشی کردن
٨- مهارت نوشتن
٩- مهارت ترانه و دکلمه خواندن
١٠- مهارت بهداشت
١١- مهارت کار تیمی
١٢- مهارت انتقاد کردن
١٣- مهارت جرأت ورزی و تمرین شجاعت
١۴- مهارت تشخیص درست از نادرست
١۵- مهارت درست غذا خوردن
١۶- مهارت گره زدن
١٧- مهارت کار با قیچی و برش زدن
١٨- مهارت سعی در خوش خط بودن
١٩- مهارت شستن اشیا
٢٠- مهارت مطالعه
٢١- مهارت مدیریت زمان
٢٢- مهارت کنترل خشم
٢٣- مهارت انتقاد پذیری و تحمل حرف مخالف
٢۴- مهارت پژوهش و تحقیق
٢۵- مهارت تشخیص دوست خوب
٢۶- مهارت بازی کردن
٢٧- مهارت غذا پختن
٢٨- مهارت کار با سوزن
٢٩- مهارت تشکر و سپاسگزاری کردن
٣٠- مهارت خوب توجه کردن
٣١- مهارت تفکر کردن
٣٢- مهارت تفکر خوب داشتن
٣٣- مهارت دوست خوب پیدا کردن
٣۴- مهارت نگهداری دوست خوب
٣۵- مهارت نگهداری لوازم
٣۶- مهارت انتقاد پذیری و نقد شدن
٣٧- مهارت رازدار بودن
٣٨- مهارت برنامه ریزی کردن
٣٩- مهارت گذشت
۴٠- مهارت صبور بودن
۴١- مهارت حل مساله
۴٢- مهارت نگهداری گیاه و گل
۴٣- مهارت دقت به پیرامون
۴۴- مهارت صادق بودن
۴۵- مهارت وفادار بودن
۴۶- مهارت نوشتن
۴٧- مهارت آینده نگری
۴٨- مهارت تلاش کردن
۴٩- مهارت نا امید نشدن
۵٠- مهارت هدف داشتن
۵١- مهارت کار با ابزار
۵٢- مهارت کار با کامپیوتر
۵٣- مهارت در فضای مجازی و سایبری
۵۴- مهارت در تصویر ذهنی داشتن
۵۵- مهارت احترام گذاشتن
۵۶- مهارت کم مصرف بودن
۵٧- مهارت بهره گیری از اشیا
۵٨- مهارت مشورت گرفتن
۵٩- مهارت مشورت و همفکری کردن
۶٠ – …

قطعاً جوانی که پس از فراگیری و تقویت این مهارت ها از مدرسه فارغ التحصیل می شود، می‌تواند آینده ی بهتری را برای خود و جامعه فراهم آورد. امیدوارم روزی برسد که نه تنها این مهارتها، بلکه فراتر از این موارد در مدارس به کودکان و نوجوانان کشورمان آموز شداده شود.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: شما مجاز به انجام این کار نیستید! باتشکر